Historia Szkoły
Aktualności Historia szkoły

Czy wiesz, że...
Podczas pierwszej konferencji ONZ w 1945 roku, Rubinstein zamanifestował swój patriotyzm na koncercie dla delegatów. Wyraził swoje rozczarowanie faktem, że na konferencji nie było delegacji z Polski, po czym rozpoczął koncert od zagrania Mazurka Dąbrowskiego. Publiczność zareagowała na to owacjami na stojąco.

Historia Szkoły Drukuj


Historia Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina łączy się z powstaniem, kształtowaniem i rozwojem życia muzycznego w Bydgoszczy. Dzięki staraniom osób, które Szkołą kierowały i kierują do dziś jest ona jednym z najaktywniejszych ośrodków oddziałujących na życie kulturalne regionu. Zacznijmy jednak od początku.

 

MIEJSKI INSTYTUT MUZYCZNY I MIEJSKIE KONSERWATORIUM MUZYCZNE

(1925 - 1939)


"Miejski Instytut Muzyczny, powołany do życia staraniem naszego Magistratu, przyjmuje wpisy w dniach 2- 15 czerwca, w sekretariacie Instytutu, mieszczącego się w Gimnazjum im. Kopernika"

Tak rozpoczyna się pierwsza wzmianka o Szkole, zamieszczona w Dzienniku Bydgoskim 31. maja 1925 r. Dyrektor placówki, znany pianista z Warszawy - Zygmunt Lisicki, postarał się, by już w następnym roku szkolnym MIM otrzymał własne pomieszczenie przy ul. Paderewskiego 32 (obecnie numer1). Miejski Instytut Muzyczny był szkołą posiadającą wysokie ambicje programowe, a jej otwarcie spotkało się z życzliwym przyjęciem ze strony społeczeństwa bydgoskiego. Kadrę pedagogiczną stanowili muzycy wywodzący się ze środowiska poznańskiego, głównie z tamtejszego Państwowego Konserwatorium Muzycznego. Ciekawą propozycją, podnoszącą prestiż i stanowiącą jednocześnie reklamę Szkoły było uruchomienie klasy rytmiki dla dzieci i dorosłych oraz koncerty pedagogów - muzyków, które ożywiały życie kulturalne Bydgoszczy.

W 1927 r. MIM przestał istnieć, a na jego miejsce utworzono Miejskie Konserwatorium Muzyczne z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 7 ( obecnie nr 14). Instytucja rozwijała się pomyślnie. Z roku na rok powoływano nowe klasy i działy, organizowano wiele koncertów i audycji. W 1930r. dyrektorem została Irena Jahnke, a osiem lat później szkoła otrzymała nowy lokal przy ul. Gdańskiej 71.
 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W LATACH 1945-52

Wkrótce po przejściu przez Bydgoszcz frontu II wojny światowej rozpoczęły się przygotowania do reaktywowania Miejskiego Konserwatorium Muzycznego, które zaingurowało swą działalność 11 lutego 1945r. W myśl nowych przepisów zaszła jednak konieczność zmiany dotychczasowego statusu prawnego Szkoły i od 1 września 1947 roku powstały: Państwowa Niższa Szkoła Muzyczna (dyrektor Maria Tołłoczko) oraz Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna (dyrektor Irena Jahnke). Dwa lata później Szkoła Niższa została przemianowana na Państwową Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy ( dyrektor Maria Wierzbiańska) z siedzibą przy ul.Gdańskiej 54. Dorobek artystyczny obu samodzielnych, lecz zgodnie współpracujących ze sobą placówek przedstawia się imponująco. Odbywały się koncerty, audycje i popisy. Szczególnie wyróżniającą się imprezą był "Wieczór operowy", podczas którego uczniowie inscenizowali fragmenty oper.

PAŃSTWOWA PODSTAWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I PAŃSTWOWE LICEUM MUZYCZNE W BYDGOSZCZY

(1952-1975)
 


Zarządzenie MKiS z lipca 1952 r. spowodowało przekształcenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną, a Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Państwowe Liceum Muzyczne. Obie placówki pomyślane były jako instytucje bardziej efektywne i odciążające kandydata na muzyka od uczęszczania równocześnie do dwóch szkół. PPSM miała dawać swym absolwentom ogólne wykształcenie podstawowe oraz muzyczne stopnia pierwszego. PLM natomiast - świadectwo dojrzałości i dyplom muzyczny.
 
Dyrektorem PPSM, przez dwadzieścia lat, była Helena Sempołowicz. Szkoła rozpoczęła swą egzystencję w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Dopiero w 1958 r. przeprowadzono się do nowego budynku przy ul. Libelta 7.W PLM dyrektorem została Irena Jahnke, a po jej rezygnacji w 1954 r. stanowisko to objął Wacław Splewiński.
 
Dbałość o sprawy szkoły, aktywność i zdolności organizacyjne dyrektora przejawiały się w wielu działaniach : rozbudowano gmach przy ul. Gdańskiej 71, powiększając go o dwie sale lekcyjne i aulę, nawiązano bliższą współpracę ze szkołami muzycznymi w innych miastach, zatrudniono wybitnych pedagogów - nauczycieli akademickich.

Kadencja Andrzeja Lechnio na stanowisku dyrektora PPSM i PLM rozpoczęła się w roku 1972 i trwała zaledwie dwa i pół roku. Niemniej jego indywidualność odcisnęła ślad w życiu Szkoły. Dyrektor A. Lechnio zintensyfikował kształcenie słuchu oraz planował zmiany w rekrutacji do klas pierwszych PPSM. Był także współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy.
Eleonora Sienkiewicz - Bloch, która otrzymała nominację na dyrektora PLM w trakcie roku szkolnego 1974/75, kierowała Szkołą do momentu wejścia jej do Zespołu Szkół.
 

STUDIUM MUZYCZNE I PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W TORUNIU FILIA W BYDGOSZCZY

(1960- 1975)


Felicja Krysiewiczowa i Wacław Splewiński byli inicjatorami powołania Studium Muzycznego im. Emila Młynarskiego. Szkoła powstała w r. 1960 przy Towarzystwie Muzycznym w Bydgoszczy i kształciła starszą młodzież oraz dokształcała czynnych zawodowo muzyków instrumentalistów i wokalistów. Studium ściśle współpracowało z PLM. Korzystano z tych samych pomieszczeń, instrumentów i innych pomocy dydaktycznych.
 
Od września 1973 r. Szkoła przejęła nazwę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu Filia w Bydgoszczy. Kierownictwo placówki spoczywało w rękach Eleonory Sienkiewicz- Bloch a po jej rezygnacji, od stycznia 1975 r. - Marii Bilińskiej.
 

DWADZIEŚCIA LAT ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH (1975 - 1995)


We wrześniu 1975 r. powstał Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Formalnie weszły do niego : PPSM, PLM, PSM I i II stopnia. Na stanowisko pierwszego dyrektora powołano muzyka z Torunia - Zdzisława Starniewskiego. Pełnił on swoją funkcję do 1984 r. Kolejnym dyrektorem został Wacław Kaput, a gdy objął stanowisko wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jego miejsce zajęła Ewa Stąporek - Pospiech. Liczne działania na rzecz artystycznego rozwoju szkoły stały się nieocenionym wkładem w życie kulturalno-artystyczne Bydgoszczy i regionu. Wśród nich na wyróżnienie zasługują:
- 1991 r. nadanie szkole imienia wielkiego pianisty Artura Rubinsteina oraz powołanie Fundacji "Viva Musica", której celem jest propagowanie i upowszechnianie muzyki.

- 1993 r. zorganizowanie I Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in memoriam", któremu patronowała wdowa po mistrzu Aniela Młynarska -Rubinstein. Konkurs odbywa się co 2 lata, a jego patronką została Ewa Rubinstein, córka artysty. W 2000 roku Konkurs został członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych (European Union of Music Competitions for Youth) w Monachium.

- 1994 r. powołanie polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Mozartowskiego w Salzburgu, którego jest prezesem. Towarzystwo działa jako stowarzyszenie zajmujące się promowaniem i upowszechnianiem muzyki. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnorodnych imprez - koncertów, audycji, spotkań muzycznych skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców. Cyklicznie odbywają się koncerty pod wspólnym tytułem Promocje młodych talentów, w których promuje się wybitnie uzdolnioną młodzież. Towarzystwo Mozartowskie organizuje również konkursy wiedzy o życiu i twórczości wielkich postaci życia muzycznego, takich jak: W.A.Mozart, J.Haydn, J.S.Bach, F.Chopin skierowanych do uczniów liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych II stopnia.
- co roku odbywa się w szkole Kurs Mistrzowski - W Stronę Artura Rubinsteina "Salony u Mistrza" organizowany przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina, Towarzystwo Mozartowskie w Bydgoszczy oraz powołane Europejskie Centrum Młodzieży Artystycznej. Kurs skierowany jest zarówno do młodzieży, która podczas indywidualnych lekcji i pod okiem wybitnych instrumentalistów może doskonalić swój warsztat, jak i do nauczycieli, którzy mają możliwość dalszego rozwoju, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy podczas organizowanych spotkań, seminariów, prelekcji i koncertów.

Ewa Stąporek - Pospiech jest ponadto organizatorem licznych koncertów okolicznościowych, związanych z wydarzeniami o charakterze państwowym, rocznicowym czy też okazjonalnym. Od 1994 roku jest wiceprzewodniczącą Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za swą działalność otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in.

  1. Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w 1997r za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
  2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, w 2005r. za wybitne zasługi dla rozwoju kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej 
  3. Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" Ministra Kultury w 2005r. 
  4. Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za wkład w historię tworzenia miasta z okazji 85 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy, w 2005r. 
  5. Medal Kazimierza Wielkiego z okazji 661 urodzin Bydgoszczy dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta, kwiecień 2007r. 
  6. Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za działalność na rzecz kultury, listopad 2007r.